Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Media społecznościowe

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

czł. koresp. PAN

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu; Ul. Postępu 36a; 05-552 Magdalenka; e-mail: a.wierzbicka@igbzpan.pl

Profesor w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka; Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Ul. Nowoursynowska 159C; 02-776 Warszawa; e-mail: agnieszka_wierzbicka@sggw.edu.pl 

Od początku pracy naukowej związana jest ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przechodząc wszystkie etapy kariery naukowej, a od 2019 roku również z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Od 2000 roku realizuje aktywne działania na rzecz innowacyjnej produkcji żywności. Szczególnie efektywnie współpracuje od 2006 roku z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego współtworząc z Panem Prezesem Jerzym Wierzbickim. Zainspirowana działaniami Pana Prezesa PZPBM współtworzyłam pierwszy polski system jakości produkcji wołowiny ”System QMP”, tak aby System QMP osiągnął uznanie w 2008 roku przez Ministra Rolnictwa, a następnie wkładając wysiłek w proces przedkładania wyjaśnień podczas notyfikacji w KE System QMP mógł zostać notyfikowany przez KE UE i aby dzięki temu mógł być wpisany do PROW w 2014 dla osiągnięcia służebnego celu wobec producentów wołowiny, przetwórców, eksporterów i konsumentów. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego Specjalistycznego do spraw jednostek certyfikujących wyroby prowadzących certyfikację według systemu Quality Meat Program (QMP).

Kolejną efektywną współpracą, która dała sukces wielce przyczyniający się do rozwoju produkcji wołowiny w Polsce był wspólnie napisany z Panem Prezesem Jerzym Wierzbickim, następnie wygrany i realizowany projekt ”Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią ”od widelca do zagrody” ProOptiBeef ” w ramach konkursu POIG, gdzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie była Liderem tego Projektu, a Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego było Partnerem Branżowym realizującym zadania i wdrażającym do sektora wyniki projektu, Uniwersytet Warmińsko Mazurski był partnerem naukowym. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe (nr projektu PO IG.01.03.01-00-204/09). Okres realizacji Projektu: 2009 – 2015.

Projekt ProOptiBeef, którym miałam zaszczyt kierować, a Pan Prezes Jerzy Wierzbicki zarządzać zadaniami realizowanymi przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, osiągnął maksymalne rezultaty wdrożeniowe i naukowe współpracując m.in. z wiodącymi zespołami naukowców pod kierownictwem Doktora Roda Polkinghorna z Australii, Profesora Jean-François Hocquette z Francji, Profesor Lindą Farmer z Irlandii. Projekt ProOptiBeef jako jeden z najlepiej zrealizowanych projektów POIG zyskał uznanie i nagrodę finansową z przeznaczeniem na rozszerzenie badań i wdrożenie wyników do sektora produkcji wołowiny.

Po uzyskaniu doświadczenia kierowałam lub brałam udział jako członek kluczowego zespołu badawczego w 6 projektach naukowo wdrożeniowych m.in. w projekcie:

 • BIOŻYWNOŚĆ realizowanym w Działaniu 1.1 ”Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.2 ”Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”.;
 • Bioprodukty realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i Rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.;
 • POIR.01.01.01-00-1066/19; POIR.01.01.01-00-0130/18; w dwóch projektach MNiSzW realizowanych w SGGW.

Byłam promotorem 12 obronionych prac doktorskich, w tym 10 z wyróżnieniem z czego jedna praca doktorska została zrealizowana we współpracy z Uniwersytetem w Dublinie oraz 30 prac magisterskich w tym (7) inżynierskich oraz zrecenzowałam 5 doktoratów i 3 habilitacje.
Trzech moich doktorantów jest już samodzielnymi pracownikami nauki, z czego dwoje są profesorami tytularnymi.

Realizuje się również jako ekspert i recenzent od:

 • 2023-2026 członek Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN,
 • 2019-2022 członek Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN,
 • 2021 członek korespondent PAN,
 • 2010 do 2019 jako członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • 2015 w Meat Science, KE UE HORYZONT, EACEA i COSME oraz REA KE UE,
 • 2010 – 2012 jako recenzent w ramach 37, 38 i 39 konkursu w MNiSzW oraz PARP,
 • 2010 w NCBR,
 • 2008 – 2010 jako członek Zespołu Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nauk Przyrodniczych i Medycznych (do spraw Projektów Badawczych), a od 2005 jako ekspert BCCI – w Projekcie “…NO GAPs”. EU Ref. PHARE /2005/107-508508 (jakość i bezpieczeństwo żywności).

Moje wybrane wskaźniki nauko metryczne to:

 • liczba publikacji z listy JCR: 126, index Hirsh’a: 25, suma cytowań: 1870,
 • 30 udzielonych patentów przez UR RP (jestem głównym autorem i twórcą udzielonych patentów jako rezultatów projektów ProOptiBeef i BIOŻYWNOŚĆ oraz jestem wiodącym współautorem w 3 udzielonych patentach z partnerami przemysłowymi Microstructure, Putka, Wierzejki) z czego 7 patentów wdrożonych jest do przemysłu,
 • 3 europejskie chronione znaki przemysłowe (OHIM) wdrożone do przemysłu,
 • 18 wdrożonych aplikacji technologicznych,
 • ponad 400 projektów technologicznych w podmiotach gospodarczych zostało wdrożonych latach 1992- 2018, których byłam głównym pomysłodawcą i autorem,
 • 1 wdrożenie maszyny formującej do jej produkcji w Polsce.

Uzyskałam międzynarodowe i krajowe nagrody:

 1. Nagroda Zespołowa I° Ministra Edukacji i Nauki za szczególne osiągnięcia wdrożeniowe w 2022,
 2. Nagrody JM Rektora SGGW I° za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w 2023, w 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2024, 2013, 2012, 2005,
 3. Odznaka honorowa ”Za Zasługi dla SGGW” 2022,
 4. Złoty Krzyż zasługi. Prezydent RP. 2016,
 5. Nagroda międzynarodowej organizacji rolniczej i biosystemów CIGR (International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) w 2016 za organizację szóstego sympozjum w Polsce w 2006,
 6. Belgijski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości. Królestwo Belgii. Bruksela 2015
 7. 10 medali innowacyjności w tym złoty z wyróżnieniem na Światowych Targach Innowacyjności, ”Brussel Innova” 2015,
 8. Specjalna nagroda za najlepszy wynalazek europejski, którego byłam pierwszym twórcą na Światowej Wystawie i Targach Innowacyjności, Badań i Nowych Technologii „INPEX” 2015, Pittsburg, USA,
 9. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014r za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej ,
 10. Nagroda Ministra Gospodarki, Bruksela 2014,
 11. Europejski Oficerski Krzyż Innowacyjności. Bruksela, 2014,
 12. 3 medale innowacyjności w tym złoty medal z wyróżnieniem i złoty na Światowych Targach Innowacyjności ”Brussel Innova” 2014,
 13. 3 medale innowacyjności w tym złoty medal z wyróżnieniem na Światowych Targach Innowacyjności ”Brussel Innova” 2013,
 14. 4 dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2012 na arenie międzynarodowej,
 15. Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej II stopnia 1999 r za wdrażanie postępu do produkcji rolno spożywczej.

Znam język angielski i rosyjski (niestety). Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej od 1995 jak również Członkiem Polskiego Towarzystwa SPOMASZ od 1998.
Jestem osobą wierzącą, która tak wiele otrzymała od Boga. Wymagam od siebie choćby inni od mnie nie wymagali. Staram się maksymalnie wspierać w sprawach dobrych i potrzebnych tym, którzy tego potrzebują nie oczekując żadnej wdzięczności ani uznania, bo te nie są mnie do niczego potrzebne.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.