dr hab. Marcin Gołębiewski

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

Media społecznościowe

dr hab. Marcin Gołębiewski

prof. SGGW
Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marcin Paweł Gołębiewski urodził się 8 czerwca 1981 r. w Łowiczu. W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW uzyskując, z wyróżnieniem, tytuł magistra inżyniera zootechniki. Bezpośrednio po studiach rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Stopień doktora nauk zootechnicznych uzyskał w 2010 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie – zootechnika i rybactwo w 2018 r. Ponadto, w 2012 r. ukończył studia podyplomowe pn. Menadżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej.

Pracę w SGGW, na stanowisku adiunkta rozpoczął w 2010 r. Od 2020 r. jest profesorem SGGW w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytutu Nauk o Zwierzętach. Od 2012 r. pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Gospodarki Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach, a od 2019 r. koordynatora ds. Współpracy z Gospodarką. W latach 2012-2019 był inicjatorem i opiekunem Koła naukowego przy Wydziale Nauk o Zwierzętach. Był również pomysłodawcą oraz kierownikiem pierwszego w SGGW Inkubatora Innowacyjności, powołanego w ramach projektu pozyskanego ze środków MNISW. Od 2015 członek Jednostki Stanowiącej Standardy QMP przy Polskim Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, a od 2016 r. Od 2021 r. dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW oraz Przewodniczą Rady dyscypliny Zootechnika i Rybactwo. Wiceprzewodniczący Rady Hodowlanej przy Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Ekspert ds. chowu i hodowli bydła w wielu czasopismach popularno-naukowych i naukowych. Jest współwłaścicielem i Członkiem Zarządu 3 Sturt-upów, w których z sukcesem wdraża swoje pomysły do praktyki gospodarczej.

W trakcie pracy na SGGW odbył wiele kursów i staży, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jego doskonalenie ukierunkowane było głównie na komercjalizację wyników badań naukowych – 11 szkoleń krajowych i 2 szkolenia zagraniczne, min. ASTP Proton organizowane przez Association of European Science and Technology Transfer Professionals w Istambule, Turcja. Odbył również wiele staży naukowych związanych już bezpośrednio z jego zainteresowaniami naukowymi we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania naukowe dr hab. Marcina Gołębiewskiego, koncentrują się głownie na zagadnieniach związanych chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, a w szczególności chowem i hodowlą bydła mlecznego i mięsnego, i obejmują następujące obszary: czynniki warunkujące jakość mleka krowiego oraz możliwość jego modyfikacji, wpływ kondycji krów mlecznych na użytkowość mleczną, funkcjonowanie układu rozrodczego oraz zdrowie krów mlecznych, profilaktyka i wspomaganie leczenia gruczołu mlekowego krów z wykorzystaniem nanotechnologii, oraz Precision Livestock Farming. Jest autorem 211 artykułów popularno-naukowych, 110 naukowych oraz 14 rozdziałów książek i monografii. Dokonał ponad 31 zgłoszeń patentowych i jest współautorem 24 patentów i wzorów użytkowych. Jest cenionym specjalistą z zakresu chowu i hodowli była, czego potwierdzeniem jest fakt, iż prowadził wykłady na ponad 215 konferencjach oraz ponad 90 szkoleniach i warsztatach.

Jako kierownik lub wykonawca brał udział w realizacji badań naukowych finansowanych ze środków krajowych (Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) i zagranicznych (7. Program Ramowy i Horyzont 2020). Łącznie brał udział w realizacji ok 45 projektów naukowych i naukowo-wdrożeniowych. Wiele z jego projektów zakończyło się wdrożeniami konkretnych rozwiązań.

Promotor pomocniczy w trzech zakończonych przewodach doktorskich.
Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora SGGW w Warszawie. W 2018 r. otrzymał odznakę honorową MRiRW „Zasłużony dla rolnictwa”.

Znajomość języków obcych: angielski.

Hobby: sporty siłowe, IT, książki popularno-naukowe

Rodzina: żona, córka i syn

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.